AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
Aktuality

Čas platnosti overenia určeného bytového meradla na teplú a studenú vodu

Dňa 12.6.2019 bola vyhlásená v Zbierke zákonov vyhláška č. 161/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a...

Vyhláška č.181/2019 Z.z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 5.júna 2019

Dňa 20.6. 2019 bola vyhlásená v Zbierke zákonov vyhláška č. 181/2019 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 5. júna 2019 o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu,...

Informácia o rokovaní pracovnej skupiny

Slovenský zväz bytových družstiev je účastníkom pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu pre oblasť bývania do roku 2030. Dňa 17. apríla 2019 MDaV SR zvolalo úvodné stretnutie...

Paneláky vydržia 100 rokov - odborný článok

Predstavujeme Vám Slovenský zväz bytových družžstiev

Slovenský zväz bytových družstiev je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka a združuje stavebné bytové družstvá, bytové družstvá a správcovské družstvá na presadzovanie ich ekonomických, legislatívnych, spoločenských a kultúrnych potrieb v podmienkach trhového prostredia a demokraticky kontrolovanej činnosti.

Slovenský zväz bytových družstiev zastupuje a podporuje záujmy členských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti, zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia finančnej podpory ekonomického a sociálneho postavenia svojich členov. Chráni a presadzuje záujmy členských družstiev, pričom aktívne spolupracuje najmä s poslancami všetkých zastupiteľských orgánov na celoštátnej a regionálnej úrovni, orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými inštitúciami a pod.

Slovenský zväz bytových družstiev pri presadzovaní záujmov členských družstiev v rámci legislatívneho procesu podáva návrhy nových právnych noriem a zúčastňuje sa pripomienkového konania na tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení, ktoré sa týkajú bytového družstevníctva, bývania a výkonu správy bytových domov.

V záujme koordinovaného postupu, najmä pri riešení otázok spoločného záujmu v prospech členských družstiev spolupracuje s ostatnými záujmovými združeniami, ktoré sa zo zákona zúčastňujú pripomienkových konaní prebiehajúceho legislatívneho procesu až po schvaľovanie právnych noriem v Národnej rade SR.

Slovenský zväz bytových družstiev svojim postavením vo vzťahu k členským družstvám vytvára podmienky pre presadzovanie ich konkurencieschopnosti na trhu pri spráe bytových domov.

Oznamy

Staňte sa členom SZBD

Členstvo v SZBD je dobrovoľné, o prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo SZBD na svojom najbližšom zasadnutí po doručení prihlášky a...

Zhromaždenie delegátov členských družstiev SZBD

Dňa 21. mája 2019 sa uskutočnilo Zhromaždenie delegátov členských družstiev SZBD. Na tomto zhromaždení delegátov okrem iného bola do Predstavenstva...

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16
811 04  Bratislava

tel.: 02/5726 7301
fax: 02/5249 2141
e-mail: szbd@szbd.sk

Kontakty