AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
Aktuality

Pozvánka na odborný seminár zástupcov členských družstiev o GDPR a zákone o ochrane osobných údajov

Slovenský zväz bytových družstiev Vás pozýva na celoslovenský odborný seminár a konzultáciu štatutárnych zástupcov, zamestnancov členských družstiev SZBD a zodpovedných...

Novela §15 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Znenie ustanovenia zákona o zákonnom záložnom práve k bytu a nebytovému priestoru.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002

z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Novelou zákona o podpore cestovného ruchu sa novelizuje aj Zákonník práce a vkladá sa doň príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Predstavujeme Vám Slovenský zväz bytových družžstiev

Slovenský zväz bytových družstiev je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka a združuje stavebné bytové družstvá, bytové družstvá a správcovské družstvá na presadzovanie ich ekonomických, legislatívnych, spoločenských a kultúrnych potrieb v podmienkach trhového prostredia a demokraticky kontrolovanej činnosti.

Slovenský zväz bytových družstiev zastupuje a podporuje záujmy členských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti, zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia finančnej podpory ekonomického a sociálneho postavenia svojich členov. Chráni a presadzuje záujmy členských družstiev, pričom aktívne spolupracuje najmä s poslancami všetkých zastupiteľských orgánov na celoštátnej a regionálnej úrovni, orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými inštitúciami a pod.

Slovenský zväz bytových družstiev pri presadzovaní záujmov členských družstiev v rámci legislatívneho procesu podáva návrhy nových právnych noriem a zúčastňuje sa pripomienkového konania na tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení, ktoré sa týkajú bytového družstevníctva, bývania a výkonu správy bytových domov.

V záujme koordinovaného postupu, najmä pri riešení otázok spoločného záujmu v prospech členských družstiev spolupracuje s ostatnými záujmovými združeniami, ktoré sa zo zákona zúčastňujú pripomienkových konaní prebiehajúceho legislatívneho procesu až po schvaľovanie právnych noriem v Národnej rade SR.

Slovenský zväz bytových družstiev svojim postavením vo vzťahu k členským družstvám vytvára podmienky pre presadzovanie ich konkurencieschopnosti na trhu pri spráe bytových domov.

Oznamy

Staňte sa členom SZBD

Členstvo v SZBD je dobrovoľné, o prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo SZBD na svojom najbližšom zasadnutí po doručení prihlášky a...

Naši vyznamenaní

Uznesenie č. 12 / 1 / 2019 Predstavenstvo SZBD schválilo Návrhy na udelenie ceny Družstevnej únie SR Plaketa Samuela Jurkoviča s finančnou odmenou od SZBD v roku...

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16
811 04  Bratislava

tel.: 02/5726 7301
fax: 02/5249 2141
e-mail: szbd@szbd.sk

Kontakty