AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
SpäťÚvod / O SZBD / Aktuality

Aktuality

Pozvánka na celoslovenský odborný seminár zástupcov zodpovedných za ochranu pred požiarmi a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

26.8.2019

P o z v á n k a Slovenský zväz bytových družstiev, Palárikova 16, Bratislava Vás pozýva na Celoslovenský odborný seminár a konzultáciu štatutárnych zástupcov, zamestnancov členských...

Pozvánka na Celoslovenskú poradu a školenie štatutárnych zástupcov bytových družstiev

26.8.2019

P o z v á n k a Slovenský zväz bytových družstiev Bratislava Vás pozýva na Celoslovenskú poradu a školenie štatutárnych zástupcov bytových družstiev, vedúcich právnych odborov, právnikov...

Čas platnosti overenia určeného bytového meradla na teplú a studenú vodu

10.7.2019

Dňa 12.6.2019 bola vyhlásená v Zbierke zákonov vyhláška č. 161/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole.

Vyhláška č.181/2019 Z.z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 5.júna 2019

3.7.2019

Dňa 20.6. 2019 bola vyhlásená v Zbierke zákonov vyhláška č. 181/2019 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 5. júna 2019 o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej...

Informácia o rokovaní pracovnej skupiny

17.6.2019

Slovenský zväz bytových družstiev je účastníkom pracovnej skupiny pre prípravu koncepčného dokumentu pre oblasť bývania do roku 2030. Dňa 17. apríla 2019 MDaV SR zvolalo úvodné stretnutie pracovnej skupiny. Cieľom...

ZZ SR - Konsolidované znenia

23.4.2019

ZZ SR - Konsolidované znenia, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 4. 2019 do 7. 4. 2019

Novela §15 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

5.3.2019

Znenie ustanovenia zákona o zákonnom záložnom práve k bytu a nebytovému priestoru.

Oznámenie - voľba nového člena Predstavenstva SZBD

1.3.2019

Predstavenstvo SZBD oznamuje členským družstvám že dňa 21.mája 2019 na Zhromaždení delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev sa vykoná voľba nového člena Predstavenstva SZBD na...

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002

19.2.2019

z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

17.1.2019

Novelou zákona o podpore cestovného ruchu sa novelizuje aj Zákonník práce a vkladá sa doň príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Zriadenie komory správcov môže byť realitou

12.10.2018

článok Ing. Vojtecha Molnára, predsedu Predstavenstva SZBD „Zriadenie komory správcov môže byť realitou“, ktorý bol uverejnený v odbornom časopise Správca bytových domov č. 5/2018

Stanovisko SZBD k článku Stanovisko ZLSBD k legislatívnemu zámeru zriadiť komoru správcov

12.10.2018

Stanovisko SZBD k publikovanému článku v časopise "Zlepšovák 3/2018" pod názvom "Stanovisko ZLSBD k legislatívnemu zámeru zriadiť komoru správcov" s.5-7.