AktualityAktualityKontaktyMapa stránkyMapa stránky
Aktuality

Pozvánka na odborný seminár zástupcov členských družstiev o GDPR a zákone o ochrane osobných údajov

Slovenský zväz bytových družstiev Vás pozýva na celoslovenský odborný seminár a konzultáciu štatutárnych zástupcov, zamestnancov členských družstiev SZBD a zodpovedných...

ZZ SR - Konsolidované znenia

ZZ SR - Konsolidované znenia, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 4. 2019 do 7. 4. 2019

Novela §15 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Znenie ustanovenia zákona o zákonnom záložnom práve k bytu a nebytovému priestoru.

Oznámenie - voľba nového člena Predstavenstva SZBD

Predstavenstvo SZBD oznamuje členským družstvám že dňa 21.mája 2019 na Zhromaždení delegátov členských družstiev Slovenského zväzu bytových družstiev sa vykoná voľba nového člena Predstavenstva...

Predstavujeme Vám Slovenský zväz bytových družžstiev

Slovenský zväz bytových družstiev je záujmovým združením právnických osôb podľa § 20 písm. f) Občianskeho zákonníka a združuje stavebné bytové družstvá, bytové družstvá a správcovské družstvá na presadzovanie ich ekonomických, legislatívnych, spoločenských a kultúrnych potrieb v podmienkach trhového prostredia a demokraticky kontrolovanej činnosti.

Slovenský zväz bytových družstiev zastupuje a podporuje záujmy členských družstiev v oblasti výkonu ich činnosti, zabezpečuje podporu a rozvoj družstevného hnutia v EÚ a SR s cieľom dosiahnutia finančnej podpory ekonomického a sociálneho postavenia svojich členov. Chráni a presadzuje záujmy členských družstiev, pričom aktívne spolupracuje najmä s poslancami všetkých zastupiteľských orgánov na celoštátnej a regionálnej úrovni, orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými inštitúciami a pod.

Slovenský zväz bytových družstiev pri presadzovaní záujmov členských družstiev v rámci legislatívneho procesu podáva návrhy nových právnych noriem a zúčastňuje sa pripomienkového konania na tvorbe zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zásadných opatrení, ktoré sa týkajú bytového družstevníctva, bývania a výkonu správy bytových domov.

V záujme koordinovaného postupu, najmä pri riešení otázok spoločného záujmu v prospech členských družstiev spolupracuje s ostatnými záujmovými združeniami, ktoré sa zo zákona zúčastňujú pripomienkových konaní prebiehajúceho legislatívneho procesu až po schvaľovanie právnych noriem v Národnej rade SR.

Slovenský zväz bytových družstiev svojim postavením vo vzťahu k členským družstvám vytvára podmienky pre presadzovanie ich konkurencieschopnosti na trhu pri spráe bytových domov.

Oznamy

Staňte sa členom SZBD

Členstvo v SZBD je dobrovoľné, o prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo SZBD na svojom najbližšom zasadnutí po doručení prihlášky a...

Naši vyznamenaní

Uznesenie č. 12 / 1 / 2019 Predstavenstvo SZBD schválilo Návrhy na udelenie ceny Družstevnej únie SR Plaketa Samuela Jurkoviča s finančnou odmenou od SZBD v roku...

Kontakty

SLOVENSKÝ ZVÄZ BYTOVÝCH DRUŽSTIEV
Palárikova 16
811 04  Bratislava

tel.: 02/5726 7301
fax: 02/5249 2141
e-mail: szbd@szbd.sk

Kontakty